Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Általános Szerződési Feltételek


Tagság

Aki aláírja ezt a szerződést (továbbiakban: "alulírott"), és kifizeti az 500 (ötszáz) $-t, a virtuális telke vezetőjévé válik. A tagság feltétele, az Általános Szerződési feltételek és az Adatvédelmi nyilatkozatunk ismerete és elfogadása. A telek használatával elismered, hogy ismered és elfogadod ezeket. Ha nem értesz egyet velük, kérjük, ne használd a telkedet!

Fizetés

Minden hónap 27. napjától lehet befuzetni az 500 (ötszáz) $-t. Amennyiben nem fizeti be az alulírott az 500 $-t a hónap 28. napjának 14:15 percégi, onnantól nem ő lesz a tulajdonosa, és minden rajta lévő dolog megsemisül, kártérítés nélkül. Visszakérésre nincs lehetőség.

Tulajdonjog és felhasználás

A telked tulajdonosa te vagy, üzemeltetője a Koviubik. A Szerveren található anyagok ("Tartalom") felhasználási-, tulajdon-, vagy kezelői joga a Koviubiké.

Tilos a szerver bármely tartalmának sokszorosítása, másolása, terjesztése (ideértve az e-mail, fax vagy más elektronikus készülék útján történő eljárásokat is), publikálása, módosítása, továbbítása, kivéve, ha rendelkezel a Koviubik vezetőjének előzetes, írásbeli engedélyével. E tilalom alá esik különösen a szerveren található összes szöveg, kép, grafika, logó, embléma, fotó, hang- és videoanyag vagy ezek állóképei. Úgyszintén tilos a Szerveren található anyagok használata bármely más honlapon vagy számítógépes hálózaton. A tartalom sokszorosítása vagy terjesztése iránti engedélyért írásos kérelmet kell benyújtani az engedely-koviubik@freemail.hu e-mail címre.

Úgyszintén szigorúan tilos a Tartalomból eredő vagy azon alapuló bármilyen anyag vagy mű készítése, létrehozása, ideértve különösen a betűtípusok, ikonok, gombok, linkek, háttérképek, képernyővédők, üzenetkártyák, üdvözlőkártyák készítését és az engedély nélküli forgalmazást és árusítást.

Tilos továbbá bármilyen olyan tevékenység végzése a szerveren, ami veszélyeztetheti a rendszer biztonságos működését, ideértve a szerver nem rendeltetésszerű, az átlagos mértéktől eltérő használatát.

Kommunikációs Csatornák

A Minecraft különböző kommunikációs lehetőségeket biztosít a szerveren belül vagy ahhoz kapcsolódóan (együtt: "Kommunikációs Csatornák").

A Kommunikációs Csatornákra nem terjed ki a Koviubik ellenőrzése és a Koviubik nem felügyeli ezek tartalmát. Ha azonban a Koviubik tudomást szerez arról, hogy valamelyik Kommunikációs Csatornán a szerverre nem illő szöveget/képet jelentetsz meg vagy küldesz valakinek, azt a Koviubik eltávolítja téged pedig korlátozhat a szerver, vagy a szerver egyes részeinek elérésében.

A Kommunikációs Csatornák tartalmát a Koviubik nem hagyta jóvá, és azok nem tükrözik a Koviubik véleményét és álláspontját.

A szerver használatának feltétele annak vállalása, hogy nem jelentetsz meg a Kommunikációs Csatornákon olyan képet vagy szöveget amely

becsületsértő, rágalmazó, az emberi méltóságot sértő, tiltott jelképet tartalmazó, riasztó, fenyegető, obszcén, közönséges, trágár vagy pornográf, ideértve bármely közlést, amely büntetőjogi vagy polgári jogi felelősségre vonást alapoz meg (vagy ilyen eredményre vezető magatartás tanúsítására buzdít) vagy egyébként jogszabályba ütközik;
nem megfelelő a szerver közönsége számára (különösen: politikai és vallási tartalmú képek és szövegek);
a többi felhasználó megtévesztésére irányul;
személyes adatot, különösen telefonszámot tartalmaznak;
bármely más személy szerzői jogát, védjegyhez vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jogát sérti;
vírust vagy más ártalmas elemet tartalmaz;
kereskedelmi célt szolgál, reklámot vagy hirdetést tartalmaz, másokat szolgáltatás igénybevételére, nyújtására vagy adományozásra buzdít;
egyéb módon veszélyezteti a szerver zavartalan működését;
ami megszegi az Általános Tisztességi Szabályzatot (https://raw.githubusercontent.com/kovcszaln6/alt/master/%C3%81ltal%C3%A1nos%20tisztess%C3%A9gi%20szab%C3%A1lyzat/%C3%A1tsz%201.1);
egyéb módon sérti az üzemeltető érdekeit.
Ha nem lennél elégedett a Kommunikációs Csatornáinkon található üzenetekkel vagy kifogásod lenne bármely anyagával szemben, azt javasoljuk, hogy nem használd őket.

Önként beküldött anyagok

Ha önként anyagot (pl. ötletet, rajzot, stb. - kivéve a Személyes Adatokat) küldesz nekünk, akkor ezen önként beküldött anyagok jogosultjává a Koviubik válik, és a Koviubik saját belátása szerint kerül felhasználásra vagy törlésre a média bármely fajtájában a világ bármely pontján.

A Koviubik részére kéretlenül (akár elektronikus, akár nem elektronikus úton) elküldött információkat nem őrizzük meg és nem áll módunkban visszaküldeni.

Elfogadod, hogy az általad önkéntesen beküldött bármely anyaggal (kivéve a Személyes Adatokat) kapcsolatban nincs jogod kártérítést, kártalanítást, ellenszolgáltatást vagy akár értesítést követelni és az anyag önkéntes beküldésével lemondasz arról a jogról, hogy a Koviubikkal szemben bármilyen igényt támassz az önként beküldött anyaggal összefüggésben.

Védjegyek és más szellemi alkotáshoz fűződő jogok

A szerveren található összes szellemi alkotáshoz fűződő jog a Koviubik tulajdonában áll, ideértve különösen a Koviubik által birtokolt szerzői jogokat, adattárhoz fűződő jogokat, a Koviubik által birtokolt védjegyeket, a Koviubik által birtokolt szabadalmi jogokat, know-how-t, bizalmas információkat, személyes adatok tartalmazó adatbázisokat (de magukat a Személyes Adatokat nem!), kivéve, ha a kifejezett rendelkezésekből másképp következik.

A szerveren található összes védjegy a Koviubikot illeti meg. Tiltott ezen védjegyek bármilyen illetéktelen felhasználása.

Módosítás

A szerver egészét vagy részét bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatjuk, korszerűsíthetjük vagy visszavonhatjuk. Bármikor módosíthatjuk az Általános Szerződési Feltételeket a jelen szöveg átjavításával. A szerver használatával elfogadod, hogy ezek a módosítások kötnek Téged és ahhoz is, hogy időszakosan ellátogatsz erre az oldalra, hogy megnézd az éppen hatályos Általános Szerződési Feltételeket, amelyekhez kötve vagy.

Felelősség korlátozása és szavatossága

A Koviubik nem vállal szavatosságot és kizár minden felelősséget a szerver Tartalmával kapcsolatban és a Kommunikációs Csatornákat illetően, kivéve a jogszabályok által kötelezően előírt mértéket. A szervert saját felelősségedre használod.

Hozzáférés korlátozása

A Koviubik fenntartja magának azt a jogot, hogy bármikor, saját belátása szerint azonnal megszüntesse a szerver használatához és hozzáféréséhez való jogodat, amennyiben megsérted a jelen Általános Szerződési Feltételeket vagy bármely vonatkozó jogszabályt, szabályzatot vagy egyéb szabályt vagy viselkedésed egyébként nem megfelelőnek vagy elfogadhatatlannak bizonyul a Koviubik véleménye szerint.


Adatvédelmi Nyilatkozat


1. Az adatkezelő és adatfeldolgozó neve

Aternos GmbH

2. Az adatkezelő és adatfeldolgozó székhelye

Heussallee 40
53113 Bonn,
Németország

3. A szervereink által automatikusan naplózott információk.

Szervereink automatikusan naplózákk felhasználóink felhasználónevét, uuid-jét, a szerverre csatlakozás pontos idejét, és a felhasználó által tett egyes dolgokat.

4. Rendelkezésünkre bocsátott személyes adatok.

Szolgáltatásaink igénybevételéhez felhasználóinknak regisztrációs parancsot kell kitölteniük. A regisztráció során keletkező információkat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan kezeljük, azokhoz illetéktelenek nem férhetnek hozzá.

5. A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban:

Személyes adatai kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Kérésre tájékoztatást adunk az érintettnek a kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben az engedely-koviubik@freemail.hu címre kell eljuttatni, amire 7 munkanapon belül választ kap az érintett. A felhasználók kérhetik adataik törlését - de ebben az esetben lehetséges, hogy nem tudjuk a szerver szolgálatásait a továbbiakban biztosítani a felhasználó részére.

6. Linkek.

Szolgáltatásaink számos olyan kapcsolódási pontot (linket) tartalmaznak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adat- és információvédelmi gyakorlatáért a Koviubik nem vállal felelősséget.

Fogalommeghatározások a jelen közlemény alkalmazása során:

Személyes adat:

bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;

adatkezelés:

az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;

adatfeldolgozás:

adatkezelési műveletek és ahhoz kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint alkalmazás helyétől;

adattovábbítás:

ha adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;

nyilvánosságra hozatal:

ha adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;

adatkezelő:

a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, illetőleg a végrehajtással adatfeldolgozót bízhat meg. Kötelező adatkezelés esetén adatkezelés célját és feltételeit, valamint adatkezelőt adatkezelést elrendelő törvény vagy önkormányzati rendelet határozza meg;

adatfeldolgozó:

a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;

adattörlés:

adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges;

automatizált adatállomány:

automatikus feldolgozásra kerülő adatok sora;

gépi feldolgozás:

a következő műveleteket tartalmazza, ha azokat részben vagy egészben automatizált eszközökkel hajtják végre: adatok tárolása, adatokkal végzett logikai vagy aritmetikai műveletek, adatok megváltoztatása, törlése, visszakeresése és terjesztése.


Ez a szöveg teljes tartalma szerzői jog alatt van. Koviubik © Minden jog fenntartva!